Tabiatın Dili Çerkesce

Stok kodu: 978-625-4095-53-5.
Kategoriler: .

Tabiatın Dili Çerkesce

 77,00

19 adet stokta

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

İlk kitabım olan “Tabiatın dili ÇERKESCE” insanlığın konuşmaya başladığı yıllardan bu yana, konuşulan diller arasında en yaşlı dillerden biri olduğu iddiasındadır! Bir ses dili, her sesin bir anlamı oluşu, sesleri yaşadığı tabiattan alışı gibi etmenler dilimizi doğal kılmıştır. Dil, tarihi içinde taşır. Karanlık çağ, Taş devri öncesi, Avcılık-toplayıcılık, mağara dönemi yaşantısı ve sözleri seslere ayrıldığında dil kendini anlatabilmektedir.

İlk evcilleştirdiği (MÖ 12000) canlıya, su vermek için oluşturduğu kap, avladığı en kalın deriye sahip bir canlıdan alındığı, dilimizde bu gün hala kullanılmaktadır.

Kullandığımız hamur, un’un, ilk olarak hangi bitkiden (hububat) oluştuğunu dilimiz sözcükleri ile bu güne taşımıştır.

“Silah” anlamı taşıyan, insanın ilk savunma aracına verdiği ad, bugün de aynı adla kullanılmaktadır. V.b… Hiç bilmediğiniz, duymadığınız sözcük ve açılımlarını bu kitapta bulacaksınız.

Dilimizin ne kadar değerli bir dil olduğunu, bu kitabı okuyunca anlayacaksınız. Okuyun ve okutun.

—————

Си япэрей тхылъыр «ЩIыуэпсым и бзэ АДЫГЭБЗЭ»м цIыхугъэр къызырежьэрэ, къаппсэлъ бзэхэм зыранэхъжьыр егъэлагъуэ. Макъыбзэу, макъыу хъуам зы пщэ зэриIэр, бзэр, зыхэпсэухь щIыуэпсым къыхэхъукIауэ зэрыщытыр хэплъагъуэу. Бзэм тхыдэр хэлъыжщ. Лъэхъэнэ кIыфIыр, мывэ лъэхъэнэр, щакIуэ-зыщIэкъуэн лъэхъэнэр, бгъуэнщIагъ псэукIэ, ахэм  къыхэкI псалъэхэр зыпкъырыпхыжмэ езым зиIуэтэжу…

Япэ дыдэ игъэса (Иса ипэ 12000 гъ.) псэущхьэм Iус, псы иритыну хуищIа хьэпшыпыр, къиукIа псэущхьэхэм нэхъ фэ Iув зытелъым хищIыкIауэ, и цIэр нобэ къэсауэ зыдохьэ.

Зетхьэ «хьэжыгъэ»р, «хупцIынэ»р япэ дыдэ зыхащIыкIэ къэкIыгъэм и цIэр къыхэщыу нобэ къэсауэ зыдохьэ.

ЦIыхум зихъумэн папщIэ, япэ дыдэ зырихьэну IэщIэлъам фища цIэр, нобэ къэсауэ а псалъэ дыдэр хузыдохьэ… Мыхэм хуэдэу  зыхэдмыхьа псалъэ куэдхэр зыхэтх , зэдгъэщIэ тфIэфIмэ… Тхылъым феджэ… Евгъаджэ…